Toán nâng cao lớp 5 về hình học

Một số việc hình học nâng cao – Toán lớp 5

Bài 1: hình vuông ABCD bao gồm cạnh là 12cm. Trên đoạn BD lấy điểm E và F thế nào cho BE = EF = FD. Tính diện tích hình AECF

Bài 2: mang lại tam giác ABC, D là điểm thiết yếu giữa BC, E là điểm chủ yếu giữa AC, AD và BE cắt nhau ở I. Hãy đối chiếu diện tích nhì tam giác IAE và IBD.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 5 về hình học

Bài 3: đến tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm D làm thế nào cho AD gấp đôi DB. Trên cạnh AC lấy điểm E thế nào cho AE gấp dôi EC. Nối B với E, C với D đoạn BE cắt CD ở G. đối chiếu diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 4: đến tam giác ABC gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 60cm, EDAC là hình thang có chiều cao là 10cm. (E bên trên cạnh BC, D ở trên cạnh AB) Hãy tính diện tích tam giác BED.

Bài 5: mang đến tam giác ABC gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 30cm, cạnh BC = 50cm. Bên trên AC lấy điểm F, bên trên AB lấy điểm E làm thế nào để cho EFCB là hình thang tất cả chiều cao là 12cm. Hãy tính diện tích hình tam giác AFE, diện tích hình thang FEBC.

Bài 6: mang đến tam giác ABC. Bên trên BC lấy D làm thế nào để cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy E là điểm bất kì bên trên AD, nối E với B với C. Hãy đối chiếu diện tích nhị tam giác BAE với CAE.

Bài 7: đến tam giác ABC đường cao AH. Bên trên AH lấy D làm thế nào để cho AD gấp đôi DH. Biết bảo hành = 4cm, BC = 12cm. Hãy so sánh diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 8: cho tam giác ABC gồm diện tích là

*
, D là điểm chính giữa AB. Trên AC lấy điểm E sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Bài 9: mang đến tam giác ABC, tất cả BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Bên trên AB lấy điểm E cùng D thế nào cho AE = ED = DB. Trên AC lấy điểm G và K làm thế nào cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Mèo Nhại Tiếng Người, Huong, My Talking Tom 4+

Bài 10: mang đến tam giác ABC, bên trên AB lấy điểm D, E thế nào cho AD = DE = EB. Trên AC lấy điểm H, K sao cho AH = HK = KC. Bên trên BC lấy điểm M, N làm thế nào cho BM = MN = NC. Tính diện tích hình DEMNKH, biết diện tích tam giác ABC là

*

Bài 11: cho tam giác MNP, F là điểm chủ yếu giữa của NP, E là điểm chính giữa của MN. Nhì đoạn MF cùng PF cắt nhau tại I. Hãy tính diện tích tam giác IMN, biết diện tích tam giác

*

Bài 12: mang lại tam giác ABC, điểm M là điểm bao gồm giữa cạnh AB. Trên cạnh AC lấy AN bằng

*
NC. Nhị đoạn BN và cm cắt nhau tại K. Hãy tính diện tích tam giác AKC, biết diện tích tam giác KAB bằng
*

Bài 13: đến tam giác ABC, gồm AB = 6cm. Trên AC lấy điểm D làm thế nào cho AD gấp đôi DC. Bên trên BC lấy điểm E làm sao để cho

*
EC, kéo dài DE cùng AB cắt nhau ở G. Tính BG.

Bài 14: cho tam giác ABC, điểm D nằm trên cạnh AC, điểm E nằm trên cạnh BC, sao cho AD = DC,

*
. Những đoạn thẳng AE cùng BD cắt nhau ở K.

a) BK gấp mấy lần KD?

b) Biết diện tích tam giác

*
. Tính diện tích hình DKEC.

Bài 15: Một thửa ruộng hình thang gồm diện tích là , đáy lớn hơn đáy nhỏ 13,5m. Hãy tính độ nhiều năm của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa rộng sẽ tăng thêm

*

Bài 16: Một hình thang bao gồm chiều cao là 10m, hiệu nhì đáy là 22m. Kéo dãn dây nhỏ bằng dây lớn để hình đã mang đến thành hình chữ nhật có chiều dài bằng đáy lớn, chiều rộng bằng đường cao hình thang. Diện tích được mở rộng bằng

*
diện tích hình thang cũ. Phần mở rộng có diện tích là
*
. Hãy tính đáy lớn của hình thang ban đầu.

Bài 17: mang đến hình thang vuông ABCD, có đáy nhỏ AB = 40m, đáy lớn CD=60m, đường cao AD = 40m. Lấy E trên AD, G bên trên BC làm thế nào cho EG phân tách hình thang ABCD có tác dụng hai hình thang gồm đường cao AE là 30m với ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE cùng EGCD.

Bài 18: cho hình thang ABCD có diện tích là

*
. Trên cạnh AD có AM = AN = ND, trên cạnh BC có BP = PQ = QC. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Bài 19: cho hai chiếc bể hình hộp chữ nhật, gồm chiều cao là 2m. Bể thứ nhất tất cả đáy là hình vuông, bể thứ hai gồm đáy là hình chữ nhật. Cạnh đáy của bể thứ nhất hơn chiều rộng đáy bể thứ nhì là 1m và kém chiều nhiều năm 0,5m. Tính kích thước đáy mỗi bể. Biết rằng bể thứ nhất chứa được nhiều hơn bể thứ nhì

*

Bài 20: Một bể kính hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là

*
với bể đang chứa nước. Tính chiều cao mực nước, biết rằng nếu mang lại một lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể thì lập phương vừa ngập vào nước (đáy bên trên lập phương bằng mặt nước).

Cùng siêng đề:

Các câu hỏi sử dụng tỉ số diện tích nhì tam giác – Toán lớp 5 >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *