Từ vựng tiếng anh lớp 6

Trên thực tế việc học từ vựng rất đặc trưng ngay từ bỏ những khởi đầu học giờ Anh. Cho dù môn tiếng Anh vẫn được những em học viên tiếp cận ở phần đông Lớp của tiểu học tập nhưng thực ra nên bậc trung học đại lý môn giờ đồng hồ Anh mới thực sự được học tập một cách cảnh giác hơn nên tạo ra nhiều cạnh tranh khăn cho các em học tập sinh.

Hiểu được điều này, sinhviennamdinh.net vẫn tổng đúng theo trọn cỗ từ vựng giờ anh lớp 6 theo từng unit nhằm mục tiêu giúp các em học tốt hơn.


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 6

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6

1. Từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 1: My new school

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. Activity/ækˈtɪvəti/hoạt động
2. Art/ɑːt/nghệ thuật
3. Backpack/ˈbækpæk/ba lô
4. Binder/ˈbaɪndə(r)/bìa hồ nước sơ
5. Boarding school/ˈbɔːdɪŋ skuːl/trường nội trú
6. Borrow/ˈbɒrəʊ/mượn, vay
7. Break time/breɪk taɪm/giờ ra chơi
8. Chalkboard/ˈtʃɔːkbɔːd/bảng viết phấn
9. Classmate/ˈklɑːsmeɪt/bạn thuộc lớp
10. Calculator/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/máy tính
11. Compass/ˈkʌmpəs/compa
12. Creative/kriˈeɪtɪv/sáng tạo
13. Diploma/dɪˈpləʊmə/bằng, giấy khen
14. Equipment/ɪˈkwɪpmənt/thiết bị
15. Excited/ɪkˈsaɪtɪd/hào hứng, phấn khích
16. Folder/ˈfəʊldə(r)/bìa đựng tài liệu
17. Greenhouse/’griːnhaʊs/nhà kính
18. Gym/dʒɪm/phòng bầy đàn dục
19. Healthy/ˈhelθi/khỏe mạnh
20. Help/help/giúp đỡ
21. History/ˈhɪstri/lịch sử
22. Ink/iŋk/mực
23. Ink bottle/iŋkˈbɒtl/lọ mực
24. International/ɪntəˈnæʃnəl/thuộc về quốc tế
25. Interview/ˈɪntəvjuː/cuộc rộp vấn, phỏng vấn
26. Judo/ˈdʒuːdəʊ/môn võ ju-đô (của Nhật)
27. Kindergarten/ˈkɪndəgɑːtn/nhà trẻ
28. Knock/nɒk/gõ cửa
29. Lecturer/ˈlektʃərər/giảng viên
30. Locker/ˈlɒkə(r)/tủ gồm khóa
31. Mechanical pencil/məˈkænɪkl ˈpensl/bút chì kim
32. Neighbourhood/ˈneɪbəhʊd/hàng xóm, vùng lân cận
33. Notepad/ˈnəʊtpæd/sổ tay
34. Overseas/əʊvəˈsiːz/ở nước ngoài
35. Pencil sharpener/ˈpensl ˈʃɑːpənər/gọt cây viết chì
36. Physics/ˈfɪzɪks/môn trang bị lý
37. Playground/ˈpleɪgraʊnd/sân chơi
38. Pocket money/ˈpɒkɪt ˈmʌnɪ/tiền tiêu vặt
39. Poem/ˈpəʊɪm/bài thơ
40. Private tutor/ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/gia sư riêng
41. Pupil/ˈpjuːpil/học sinh
42. Quiet/ˈkwaɪət/yên tĩnh, yên ổn lặng
43. Remember/rɪˈmembə(r)/ghi nhớ
44. Rubber/ˈrʌb·ər/cục tẩy
45. Ride/raɪd/đi xe
46. Schoolbag/ˈskuːlbæg/cặp xách
47. School lunch/ˈskuːl lʌntʃ/bữa nạp năng lượng trưa ở trường
48. School supply/ˈskuːl səˈplaɪ/dụng nuốm học tập
49. Science/ˈsaɪəns/môn Khoa học
50. Share/ʃeə(r)/chia sẻ
51. Spiral notebook/ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/sổ, vở gáy xoắn/ lò xo
52. Student/stjuːdənt/học sinh
53. Surround/səˈraʊnd/`bao quanh
54. Swimming pool/ˈswɪmɪŋ puːl/bể bơi
55. Teacher/ˈtiːtʃə(r)/giáo viên
56. Textbook/ˈtekst bʊk/sách giáo khoa
57. Uniform/ˈjuːnɪfɔːm/bộ đồng phục

2. Tự vựng giờ Anh lớp 6 Unit 2: My house

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
apartment/əˈpɑːrt.mənt/ (n)căn hộ
attic/ˈæt̬.ɪk/ (n)gác mái
air-conditioner/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n)máy cân bằng không khí
alarm clock/əˈlɑːm klɒk/đồng hồ nước báo thức
bedroom/ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n)phòng ngủ
bathroom/ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n)nhà tắm
bed/bed/ (n)giường
behind/bɪˈhaɪnd/ (pre)ở phía sau, đằng sau
between/bɪˈtwin/ (pre)ở giữa
blanket/ˈblæŋkɪt/cái chăn
bathroom scales/ˈbɑːθruːm skeɪlz/cân mức độ khỏe
country house/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n)nhà sinh hoạt nông thôn
cupboard/ˈkʌb·ərd/ (n)tủ chén
chair/tʃeər/ (n)ghế
ceiling fan/ˈsiːlɪŋ fæn/quạt trần
cellar/ˈselə(r)/tầng hầm
chimney/ˈtʃɪmni/ống khói
chopsticks/ˈtʃɒpstɪks/đôi đũa
cooker/ˈkʊkər/nồi cơm trắng điện
curtain/ˈkɜːtn/rèm cửa
cushion/ˈkʊʃn/đệm
chest of drawers/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n)ngăn kéo tủ
crazy/ˈkreɪ.zi/ (adj)kì dị, kỳ lạ thường
department store/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n)cửa mặt hàng bách hóa
dishwasher/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n)máy rửa chén (chén) đĩa
dining room/ˈdaɪnɪŋ ruːm/phòng ăn
fridge/frɪdʒ/ (n)tủ lạnh
furniture/ˈfɜr nɪ tʃər/ (n)đồ đạc trong nhà, đồ vật gỗ
garage/ˈɡærɑːʒ/nhà nhằm xe
hall/hɑːl/ (n)phòng lớn
kitchen/ˈkɪtʃ·ən/ (n)nhà bếp
lamp/læmp/cái đèn
living room/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n)phòng khách
light/laɪt/ánh sáng
microwave/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n)lò vi sóng
messy/ˈmes.i/ (adj)lộn xộn, bừa bộn
move/muːv/ (v)di chuyển, chuyển nhà
next to/’nɛkst tu/ (pre)kế bèn, ở cạnh
in front of/ɪn ‘frʌnt ʌv/ (pre)ở phía trước, đằng trước
under/ˈʌn dər/ (pre)ở mặt dưới, phía dưới
table/ˈteɪ bəl/ (n)bàn
sofa/ˈsoʊ·fə/ (n)ghế ngôi trường kỷ, ghế sô pha
stilt house/stɪltsˌhaʊs / (n)nhà sàn
poster/ˈpoʊ·stər/ (n)áp phích
toilet/ˈtɔɪ·lɪt/ (n)nhà vệ sinh
town house/ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n)nhà phố
villa/ˈvɪl.ə/ (n)biệt thự
wardrobe/ˈwɔːr.droʊb/ (n)tủ đựng quần áo

3. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3: My Friends


Xem thêm: Web Tìm Bạn Tình Một Đêm Có Số Điện Thoại Uy Tín Nhất 2021, Tình Một Đêm

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3: My Friends
Từ mớiPhân loạiPhiên âmĐịnh nghĩa
armn/ɑːrm/cánh tay
earn/ɪər/tai
eyen/ɑɪ/mắt
legn/leɡ/chân
neckn/nek/cái cổ
nosen/noʊz/mũi
fingern/ˈfɪŋ·ɡər/ngón tay
talladj/tɔl/cao
shortadj/ʃɔrt/lùn, thấp
bigadj/bɪg/to
smalladj/smɔl/nhỏ
appearancen/əˈpɪər·əns/dáng vẻ, ngoại hình
barbecuen/ˈbɑr·bɪˌkju/món làm thịt nướng barbecue
boringadj/ˈbɔː.rɪŋ/buồn tẻ
choirn/kwɑɪər/dàn đồng ca
chubbyadj/ˈtʃʌbi/mập mạp, mũm mĩm
gardeningv/ˈɡɑrd·nɪŋ/làm vườn
firefightern/ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/lính cứu vớt hỏa
fireworksn/ˈfɑɪərˌwɜrks/pháo hoa
freedom-lovingadj/friːdəm-ˈlʌvɪŋ/yêu tự do
field trip/ˈfiːld trɪp/chuyến trở về vùng quê
sensitiveadj/ˈsentsɪtɪv/nhạy cảm
funnyadj/ˈfʌn i/buồn cười, thú vị
generousadj/ˈdʒen·ə·rəs/rộng rãi, hào phóng
museumn/mjʊˈzi·əm/viện bảo tàng
organisev/ˈɔr gəˌnaɪz/tổ chức
patientadj/ˈpeɪ·ʃənt/điềm tĩnh
personalityn/pɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/tính cách, cá tính
preparev/prɪˈpeər/chuẩn bị
racingn/ˈreɪ.sɪŋ/cuộc đua
reliableadj/rɪˈlɑɪ·ə·bəl/đáng tin cậy
seriousadj/ˈsɪr.i.əs/nghiêm túc
shyadj/ʃɑɪ/bẽn lẽn, hay xấu hổ
sportyadj/ˈspɔːr.t̬i/dáng thể thao, khỏe mạnh
volunteern/ˌvɑl·ənˈtɪr/tình nguyện viên
zodiacn/ˈzoʊd·iˌæk/cung hoàng đạo

4. Tự vựng giờ Anh lớp 6 Unit 4: My neighbourhood

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. Statue(n) /ˈstætʃju/tượng
2. Square(n) /skweər/quảng trường
3. Railway station(n) /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/nhà ga
4. Cathedral(n) /kəˈθi·drəl/nhà thờ
5. Memorial(n) /məˈmɔːr.i.əl/đài tưởng niệm
6. Left(n, a) /left/trái
7. Right(n, a) /raɪt/phải
8. Straight(n, a) /streɪt/thẳng
9. Narrow(a) /ˈner.oʊ/hẹp
10. Noisy(a) /ˈnɔɪ.zi/ồn ào
11. Crowded(a) /ˈkraʊ.dɪd/đông đúc
12. Quiet(a) /ˈkwaɪ ɪt/yên tĩnh
13. Art gallery(n) /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật
14. Backyard(n) /ˌbækˈjɑːrd/sân vùng sau nhà
15. Cathedral(n) /kəˈθi·drəl/nhà cúng lớn, thánh đường
16. Convenient(adj) /kənˈvin·jənt/thuận tiện, thuận lợi
17. Dislike(v) /dɪsˈlɑɪk/không thích, ko ưa, ghét
18. Exciting(adj) /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/thú vị, lý thú, hứng thú
19. Fantastic(adj) /fænˈtæs·tɪk/tuyệt vời
20. Historic(adj) /hɪˈstɔr ɪk/cổ, cổ kính
21. Inconvenient(adj) /ˌɪn·kənˈvin·jənt/bất tiện, phiền phức
22. Incredibly(adv) /ɪnˈkred·ə·bli/đáng gớm ngạc, mang lại nỗi ko ngờ
23. Modern(adj) /ˈmɑd·ərn/hiện đại
24. Pagoda(n) /pəˈɡoʊ·də/ngôi chùa
25. Palace(n) /ˈpæl·əs/cung điện, dinh, phủ
26. Peaceful(adj) /ˈpis·fəl/yên tĩnh, bình lặng
27. Polluted(adj) /pəˈlut/ô nhiễm
28. Suburb(n) /ˈsʌb·ɜrb/khu vực ngoại ô
29. Temple(n) /ˈtem·pəl/đền, điện, miếu
30. Terrible(adj) /ˈter·ə·bəl/tồi tệ
31. Workshop(n) /ˈwɜrkˌʃɑp/phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)
32. Traffic light(n) /ˈtræfɪk laɪt/đèn giao thông
33. Secondary school(n) /ˈsekəndri skuːl/trường Trung học tập cơ sở
34. Sandy(adj) /ˈsændi/như cát, bao phủ đầy cát
35. Pharmacy(n) /fɑːməsi/hiệu thuốc
36. Petrol station(n) /ˈpetrəl ˈsteɪʃən/trạm xăng dầu
37. Health centre(n) /helθˈsentər/trung vai trung phong y tế
38. Hairdresser’s(n) /ˈheədresər/hiệu giảm tóc
39. Grocery/ˈgrəʊsəri/cửa hàng rau củ quả
40. Fire station/faɪərˈsteɪʃən/trạm cứu vãn hỏa
41. Department store/dɪˈpaːtmənt stɔːr/cửa sản phẩm tạp hóa
42. Dress shop/dres ʃɒp/cửa hàng váy
43. Cemetery/ˈsemətri/nghĩa trang
44. Charity shop/tʃærɪti ʃɒp/cửa sản phẩm từ thiện
45. Bus stop/bʌsstɒp/trạm xe pháo bus
46. Barber/ˈbɑːbər/thợ cạo đầu
47. Beauty salon/ˈbjuːti ˈsælɒn/tiệm làm cho đẹp

5. Từ vựng giờ Anh lớp 6 Unit 5: Natural Wonders of the world

Từ mớiĐịnh nghĩa
plaster (n) /ˈplæs·tər/miếng băng dán
walking boots (n) /ˈwɑː.kɪŋ buts/giày ống đi bộ
desert (n) /dɪˈzɜrt/sa mạc
mountain (n) /ˈmɑʊn·tən/núi
lake (n) /leɪk/hồ nước
river (n) /ˈrɪv·ər/sông
forest (n) /ˈfɔr·əst/rừng
waterfall (n) /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/thác nước
Antarctica (n) /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/châu nam giới cực
boat (n) /boʊt/con thuyền
boot (n) /buːt/giày ủng
painkiller (n) /ˈpeɪnˌkɪl·ər/thuốc sút đau
sun cream (n) /ˈsʌn ˌkriːm/kem kháng nắng
scissor (n) /ˈsɪz.ər/cái kéo
sleeping bag (n) /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/túi ngủ
backpack (n) /ˈbækˌpæk/ba lô
compass (n) /ˈkʌm·pəs/la bàn
cave (n) /keɪv/hang động
cuisine (n) /kwɪˈziːn/kỹ thuật nấu ăn, nghệ thuật và thẩm mỹ ẩm thực
diverse (adj) /ˈdɑɪ·vɜrs/đa dạng
essential (adj) /ɪˈsen·ʃəl/rất yêu cầu thiết
island (n) /ˈaɪ.lənd/hòn đảo
rock (n) /rɑk/hòn đá, phiến đá
travel items (n) /trævl ˈaɪtəm/các vật dụng cần khi đi du lịch
traditional (adj) /trəˈdɪʃənəl/thuộc truyền thống
tent (n) /tent/cái lều
thrilling (adj) /ˈθrɪl·ɪŋ/(gây) hồi hộp
torch (n)/tɔrtʃ/đèn pin
travel agent’s (n) /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/công ty du lịch
valley (n) /ˈvæl·i/thung lũng
windsurfing (n) /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/môn thể thao trượt ván buồm
wonder (n) /ˈwʌn·dər/kỳ quan
rainforest (n) /ˈreɪnfɒrɪst/thác nước
waterproof coat (n) /ˈwɔːtəfɔːl kəʊt/áo mưa
unforgettable (adj) /ʌnfəˈɡetəbl/không thể quên được
sun hat (n) /sʌn hæt/mũ chống nắng
special (adj) /ˈspeʃl/đặc biệt
Rooster & Hen island (n) /ˈruːstər ænd hen ˈaɪlənd/hòn Trống Mái
necessary (adj) /ˈnesəseri/cần thiết
nature (n) ˈ/neitʃər/thiên nhiên

6. Từ bỏ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday


*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday
Từ mớiĐịnh nghĩa
decorate (v) /ˈdek·əˌreɪt/trang trí, trang hoàng
decorate our house (v)trang trí nhà của chúng ta
plant trees (v)trồng cây
flower (n) /ˈflɑʊ·ər/hoa
firework (n) /ˈfaɪr.wɝːk/pháo hoa
lucky money (n) /ˈlʌk i ˈmʌn i/tiền lì xì
apricot blossom(n) /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/hoa mai
peach blossom (n) /pitʃ ˈblɑs·əm/hoa đào
make a wish (v)ước một điều ước
cook special food (v)nấu một món ăn uống đặc biệt
go khổng lồ a pagoda (v) /pəˈɡəʊdə/đi chùa
watch fireworks (v)xem pháo hoa
hang a calendar (v) /ˈkælɪndər/treo một cuốn lịch
give lucky money (v)cho tiền lì xì
do the shopping (v)mua sắm
visit relative (v) /ˈrelətɪv/thăm bạn thân
buy peach blossom (v)mua hoa đào
clean furniture (v) /ˈfɜːnɪtʃə(r)/lau chùi vật dụng đạc
calendar (n) /ˈkæl ən dər/lịch
celebrate (v) /ˈsel·əˌbreɪt/kỉ niệm
cool down (v) /kul daʊn/làm mát
Dutch (n, adj) /dʌtʃ/người, giờ Hà Lan
empty out (v) /ˈempti/đổ (rác)
family gathering (n) /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/sum họp gia đình
jellied meat (n) /ˈdʒelid miːt/thịt đông
lean pork paste (n) /liːn pɔːk peɪst/giò lụa
pickled onion (n) /ˈpɪkld ˈʌnjən/dưa hành
Kitchen God (n) /ˈkɪtʃɪn gɒd/táo quân
feather (n) /ˈfeð·ər/lông (gia cầm)
first-footer (n) /ˈfɜrstˈfʊt/người xông đơn vị (đầu năm mới)
get wet (v)bị ướt
Korean (n, adj) /kəˈriən/người/tiếng Hàn Quốc
remove (v) /rɪˈmuv/rũ bỏ
rooster (n) /ˈru·stər/gà trống
rubbish (n) /ˈrʌb·ɪʃ/rác
Thai (n, adj) /taɪ/người/ giờ Thái Lan
wish (n, v) /wɪʃ/lời ước, mong nguyện
kumquat tree (n) /ˈkʌmkwɒt triː/cây quất
the new year tree (n) /ðə njuː jɪə(r) triː/cây nêu
sticky rice (n) /ˈstɪki raɪs/gạo nếp
behave (v) /bɪˈheɪv/cư xử
sweep the floor (v) /swiːp ðə flɔː(r)/quét nhà
celebrate (v) /ˈselɪbreɪt/kỷ niệm
decoration (n) /dekəˈreɪʃn/sự trang trí
calendar (n) /ˈkælɪndər/lịch
rooster (n) /ˈruːstər/con con kê trống
welcome (v) /ˈwelkəm/chào đón, tiếp đón
colourful (adj) /ˈkʌləfəl/đa sắc màu
envelope (n) /ˈenvələʊp/bao thư, phong bì
belief (n)niềm tin
backward (n) /ˈbækwəd/sự thụt lùi
midnight /ˈmɪdnaɪt/nửa đêm
poverty (n) /ˈpɒvəti/sự nghèo đói

Tổng hòa hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 công tác mớiTừ vựng tiếng Anh lớp 8 cả năm 2022-2023Full cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 chương trình new nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *